PROTOCOL COMÚ D’ACTIVACIÓ DE MESURES PREVENTIVES CONTRA EL COVID-19

#StaySafeOnSet #BetterOnTogetherStudios

#StudiosContraElVirus #RentalsContraElVirus

1. Comunicació a tot el nostre personal i proveïdors de la informació essencial i actualitzada dels protocols a seguir, amb la supervisió i el control de les nostres empreses assessores en matèria de prevenció de riscos laborals.

2. Dotació dels EPI obligatoris al nostre personal (guants, màscares, gel desinfectant, …) i en el possible, disponibilitat d’estoc dels mateixos per a aquells clients que desitgin adquirir-los.

3. Higienització de totes les instal·lacions i equips de lloguer amb els mètodes autoritzats pel Ministeri de Sanitat, amb reforç especial a les zones i elements més sensibles, afegint a més mesures especials en la recollida, lliurament i revisió de material:

• Tots els equips de lloguer es lliuraran prèviament desinfectats i els embalums portaran una etiqueta que així ho indiqui, en el moment del seu lliurament a plató o de la seva sortida de les nostres instal·lacions. A l’retornar el material, tots els equips seran desinfectats abans de ser emmagatzemats.

• Es diferenciaran al màxim les zones de recollida i de devolució de l’material, evitant fer coincidir diversos clients en aquestes zones.

• Els lliuraments es faran a les persones de contacte preestablertes i en els horaris pactats, per tal de respectar les mesures de distanciament social i consignes de seguretat i higiene de l’Ministeri de Sanitat vigents en el moment. D’aquesta manera, evitarem aglomeracions innecessàries.

• Tot el nostre personal que tingui contacte físic amb qualsevol equip en el moment del seu lliurament o devolució portarà els equips de protecció individual adequats (mascaretes, guants, gel desinfectant …), sent el rentat de mans sempre el primer gest de prevenció. Per proves i revisions de material a les nostres instal·lacions, recomanem que cada client porti el seu propi material de protecció. En cas de no portar-lo, ho podrà adquirir sempre que tinguem estoc disponible.

• El material més voluminós (il·luminació, grip, material de producció) es veurà sotmès a processos de desinfecció profunda. Es faran servir per a això mètodes i productes validats pel Ministeri de Sanitat i recomanats pels fabricants d’equips.

4. Control d’aforaments en les instal·lacions per possibilitar les mesures de distanciament social vigents en el moment.

5. Gestió especial dels residus generats sensibles a la infecció.

6. A més d’aquestes, aplicar mesures addicionals aquells estudis i empreses de lloguer d’equips que, per les seves dimensions, model de negoci i característiques concretes ho necessitin.

Condicions de lloguer d’estudis i / o equips

Les següents clàusules reguladores de la responsabilitat mútua entre les dues parts constitueixen condició sine qua non de l’contracte, sense les quals EL MECÀNIC AUDIOVISUAL SCCL (NIF F67251199) d’ara endavant MTK SPACE, no consentiria a obligar:

1. Condicions de Lloguer

Per a la contractació dels serveis que ofereix MTK Space el client haurà de llegir i acceptar els termes i condicions de lloguer i política de privacitat descrits en aquesta web ja que l’ús d’aquests serveis suposa l’acceptació d’aquestes condicions. Així mateix haurà de ser usuari de la web i estar donat d’alta a la base de dades de MTK Space.

2. Contractació

La sol·licitud d’un pressupost per correu electrònic i / o pressupost on-line no suposa automàticament la reserva d’equips o estudis. MTK Space confirmarà la reserva segons la disponibilitat de dates i material i si cal adequar el pressupost que haurà d’acceptar el client en els nous termes i condicions reflectits.

3. Ús i activitat

Tots els equips i estudis objecte de lloguer estan únicament destinats a usos fotogràfics i audiovisuals. En cap cas es podran utilitzar per a altres fins o activitats sense l’acord previ i consentiment de MTK Space. Per a esdeveniments i usos diferents dels esmentats es fixaran a més en cada cas tarifes i condicions concretes de lloguer.

4. Condicions de l’espai

L’arrendador lliura a l’arrendatari l’espai contractat en perfectes condicions d’estat i inventari. Aquells danys ocasionats en l’espai, derivats de la seva mala utilització seran de responsabilitat exclusiva de el client arrendatari.

5. Desperfectes en l’espai

En aquells casos en què no estiguin inclosos en l’assegurança, la part arrendatària està obligada a abonar íntegrament l’import de el mateix material nou, segons els preus de mercat dins dels 15 dies naturals posteriors a la data de devolució pactada.

6. Temps de lloguer

S’entén per període de lloguer les hores compreses des de l’entrada a l’estudi i la sortida de la mateixa computant també les hores de càrrega i descàrrega i de muntatge i desmuntatge si n’hi ha. Així mateix seran a càrrec de el client els suplements pertinents descrits en les tarifes.

7. Jornades de lloguer

Quan un estudi es lloga per diversos dies es facturaran jornades com a mínim de 12 hores d’ús.

8. Finalització de l’termini de lloguer

Els retards en l’abandonament de l’espai llogat que no hagin estat acceptats per escrit per MTK SPACE, hauran de ser abonats en raó de tarifa de “jornada extra” per cada hora de demora a partir dels 30 minuts següents a l’hora límit establerta, a els que no és aplicable cap tipus de descompte i que vénen reflectits a la pàgina web: www.mtkspace.com.

En aquells casos en què la demora sigui superior a 24 hores, MTK SPACE més de requerir el pagament de la tarifa enunciada anteriorment, procedirà immediatament a emprendre les accions legals oportunes.

9. Consum elèctric

Els pressupostos no inclouen en cap cas les despeses de consum elèctric que es comptabilitzaran i s’afegiran a la factura final dels serveis contractats.

10. Finalització de l’termini de lloguer

La neteja bàsica de l’estudi està inclosa en les tarifes de lloguer. No obstant això seran a càrrec de el client els costos per neteja extra, desallotjament de la resta de decorats, embalatges o altres elements i els ports corresponents pel trasllat d’aquests a dependències municipals.

11. Modificacions en l’espai

El client arrendatari no podrà modificar o reparar l’espai objecte de lloguer ni realquilarlo, amb l’advertiment de les responsabilitats inherents a aquestes actuacions.

12. Responsabilitat de MTK Space

La responsabilitat de MTK Space cap al client, en qualsevol cas, únicament podrà arribar fins al total de la factura pagada pel client corresponent als serveis contractats a MTK Space, no podent reclamar aquest últim una indemnització superior a aquest límit màxim.

13. Lloguer de d’equips

El client serà el responsable en qualsevol cas de les pèrdues, deterioraments i danys ocasionats en els equips i / o a terceres persones pel mal ús dels mateixos.

14. Cancel·lació

El client podrà cancel·lar qualsevol sol·licitud de lloguer fins a 24 hores abans de l’inici de l’servei, excepte si s’acorden específicament altres condicions. Passat aquest temps el client haurà d’abonar en concepte d’indemnització per cancel·lació el 25% de la valor contractat.

15. Condicions

Queda prohibit dins de les instal·lacions: fer foc, utilitzar productes tòxics i explosius. Productes que produeixin fum i qualsevol altre que pugui resultar perillós o nociu per a les persones.

El client ha de notificar sempre i sol·licitar autorització d’MTK Space per a usos de l’estudi amb característiques especials com ara l’ús d’animals, elements amb aigua, sorolls i músiques d’alt nivell de decibels i qualsevol altra que pugui afectar el bon funcionament dels altres estudis i normatives municipals.

16. Responsabilitat civil per danys ocasionats a terceres persones

MTK Space declina qualsevol responsabilitat en accidents o perjudicis que es puguin provocar a tercers per l’ús de les instal·lacions i equips llogats siguin quines siguin les causes.

17. Responsabilitat derivada de la LOPD

La responsabilitat derivada de les accions que puguin realitzar-se a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, com a resultat dels enregistraments obtinguts o de la pèrdua d’informació no serà, en cap cas de MTK SPACE. El client arrendatari respondrà de quantes accions s’interposen en aquests conceptes.

18. Submissió expressa als Tribunals de Barcelona

El compliment o interpretació de les condicions aquí presents, en cas de discrepància, seran competència dels Tribunals de Barcelona, ​​quedant de manera renunciat expressament el fur propi que pogués correspondre a el client arrendatari.